Regulamin Obowiązujący do 17 marca 2021

I. INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY

1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego jest firma:
Melagu.pl Tomasz Sierocki
Armii Krajowej 50, 42-440 Ryczów
NIP: 626 254 00 48, REGON: 240051520
konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI 66 1050 1591 1000 0090 7835 8612 konto w PLN

Wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informatyki o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

2. Punkt sprzedaży i adres do korespondencji:

Melagu.pl Tomasz Sierocki, ul. Kędzierzyńska 17

41-902 Bytom

Telefon: +48 32 763 24 22

Adres e-mail: sklep@melagu.pl

II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Tomasza Sierockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Melagu.pl Tomasz Sierocki z siedzibą w Ryczowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.melagu.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną prowadzonych przez Tomasza Sierockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Melagu.pl Tomasz Sierocki z siedzibą w Ryczowie. W bezpośrednim związku z treścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, z którą można zapoznać się klikając w <tutaj>.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sklep dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 co najmniej w wymienionych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

5. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca, nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep Internetowy, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu Internetowego.

10. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

11. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

13. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronach Sklepu internetowego Melagu.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

14. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie, zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta Sklepu internetowego www.melagu.pl. Ceny na stronach sklepu internetowego stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

15. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

16. Wszelkie ogłoszenia, reklamy i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowysprzedaży.

17. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

18. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.melagu.pl

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówień w sklepie Internetowym Melagu.pl, Klinet może dokonywać:

a) za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 ( dwadzieścia cztery) godziny na dobę, wypełniając formularz na stronie Sklepu Internetowego;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zamówienie na adres e-mailowy: sklep@melagu.pl

c) telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 763 24 22 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w tym celu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej lini telefonicznej.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.

3. Podczas dokonywania zamówienie Kupujący zobowiazany jest do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

4. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę sklepu internetowego Melagu.pl. Sprzedawca potwierdza zamówienie pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta w składanym zamówieniu ( na sklepie internetowym, telefonicznie lub przesłanym na pocztę elektroniczną).

5. Oferty promocyjne aktualne są do wyczerpania zapasów magazynowych i nie podlegają łączeniu.

6. W przypadku braku Towaru na stanie magazynowym Sklepu Internetowego albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towaru od dostawców Sprzedawcy będzie niemożliwy w czasie przewidywanym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz zwróci otrzymaną od klienta tytułem płatności sumę pieniężną.

7. Jeśli realizacja zamówienia w całości okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia;

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;

c) podział zamówienia na części oraz określenie terminu realizacji zamówienia części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa. Wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że zamówienie realizowane będzie w odrębnych terminach przy czym Klient, zwolniony jest z dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia.

8. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

b) jeżeli we wskazanym czasie ( 5 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;

9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.

10. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 0 dni roboczych do 30 dni roboczych.

11. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju.

12. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

13. Sprzedawca dołącza do przesyłki lub przesyła w formie elektronicznej na adres e-mailowy Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

V. REJESTRACJA KONTA

1. W celu złożenia zamówienie na Sklepie Internetowym www.melagu.pl, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracja następuje po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na  Sklepie Internetowym a następnie Klient przesyła go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiednich funkcji znajdujących się w formularzu rejestracyjnym.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient zobowiązany jest, do zachowania poniższych zasad:

a) wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że jest to pole oznaczone jako opcjonalne;

b) zamieszczana przez Klienta treść, w wyznaczonych polach w formularzu rejestracyjnym musi być zgodna z prawdą i powinna dotyczyć wyłącznie Klienta;

c) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym;

d) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego <tutaj>

e) wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta przez Sprzedawcę, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

f) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przy czym Klientowi przysługują uprawnienia wyraźnie wskazane w Polityce Prywatności;

g) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 5 i 6.

h) zatwierdzić rejestrację Hasłem oraz przepisać widoczny znak z obrazka, który jest zabezpieczeniem antyspamowym.

4. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzedawca informuje Klienta o celu zbierania jego danych osobowych, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie uzależnia się zawarcia i wykonania umowy od jej wyrażenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta.

6. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego melagu.pl;

b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

9. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformować o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem dostępnych środków łączności, tj. e-mailem lub telefonicznie. Klient powinien również niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca wdraża na Sklepie Internetowym zabezpieczenia mające na celu chronić przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. Klienci zobowiązują się zaniechać jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

11. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania, poprawnego adresu e-mail, hasła oraz przepisaniu widocznego znaku z obrazka, który jest zabezpieczeniem antyspamowym.

VI. PŁATNOŚĆ

1. Za zamówione Towary, Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy ( wysyłka towaru dokonana zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);

b) gotówką u kuriera przy odbiorze towaru (kwota pobrania zaznaczona jest na liście przewozowym, maksymalna kwota pobrania u kuriera to 5.000,00 PLN brutto);

c) płatność gotówką lub kartą płatniczą (Visa, MasterCard, Maestro) w przypadku odbioru osobistego w sklepie Melagu.pl, ul. Kędzierzyńska 17, 41-902 Bytom;

d) kartą kredytową oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay prowadzonego przez należącym do Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

2. Za płatność gotówką lub przelewem tradycyjnym Klient otrzymuje dodatkowe 2% rabatu, gdy płatność jest realizowana za pośrednictwem innej metody płatności (np.: Dotpay lub PayPal, karta płatnicza) niż przelew lub gotówka rabat jest kompensowany poprzez dopłatę do płatności.

3. Przy zamówieniu powyżej 5.000 PLN brutto (przedpłata na konto) i odległości do 100 km dostawa na terenie Polski realizowana jest na koszt Sklepu, opcja ta nie dotyczy produktów objętych promocją. W pozostałych przypadkach koszt transportu ustalany jest indywidualnie i zależy od masy towaru, długości elementów oraz odległości.

4. Klient, którego zamówienie przekracza 5.000,00 PLN może wybrać opcję płatności u kuriera, z tym, że 5.000,00 PLN jest to maksymalna możliwa kwota zapłaty u kuriera, różnicę wynikającą z zamówienia Klient zobowiązany jest uregulować w formie przelewu na konto Sprzedawcy.

5. W wyjątkowych wypadkach, przy realizacji zamówienia na wybrane towary sklep może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości 10-40% wartości zamówienia, mowa tutaj o zakupie towarów pod zamówienie, w przypadku odbioru osobistego towaru w punkcie sprzedaży lub wysyłki za pobraniem.

VII. DOSTAWA

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem lub transportem własnym na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Klient może odebrać zamówiony towar w naszym salonie w Bytomiu, ul. Kędzierzyńska 17, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

3. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką, sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.

6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie drogą e-mailową.

7. W momencie dostawy towaru przez kuriera, Klient zobowiazany jest ocenić jego stan i potwierdzić zgodność ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia towau należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół szkody lub protokół reklamacyjny (stosowne druki posiada kurier). W zaistniałej sytuacji prosimy również o kontakt ze sklepem internetowym www.melagu.pl oraz o dokumentację zdjęciową otrzymanego towaru. Sporządzony przez kuriera protokół szkody/reklamacyjny prosimy przesłać na adres e-mailowy: sklep@melagu.pl.

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, kurier pozostawi awizo. W przypadku utrudnionego kontaktu z Kupującym i odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca ponownie skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VIII. ZMIANA W ZAMÓWIENIU, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może modyfikować swoje zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Zmiany jednak mogą dotyczyć jedynie zakresu przedmiotowego zamówienia, zmiany adresu dostawy, nie mogą dotyczyć zmiany danych na fakturze VAT lub wystawienia faktury do paragonu nie posiadającego numeru NIP kontrahenta. 

2. Dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

3. Klient może zrezygnować z zamówienia lub jego cześci poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą Sklepu Internetowego lub drogą mailową tego samego dnia do godziny 17.00 lub następnego dnia roboczego do godziny 9:00.

4. Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres Zamawiającego. Nie wyłącza to prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży. W tej sytuacji prosimy o odmowę przyjecia towaru u kuriera oraz przesłanie oświadczenia o odstapieniu od umowy zawartej na odległość, wzór oświadczenia zamieszczony jest na Stronie Sklepu Internetowego.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może zwrócić (odstąpić od umowy) zakupiony Towar w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail, wzór oświadczenia zamieszczony jest na Stronie Sklepu Internetowego. <tutaj>

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy kupna.

3. Zwrotu Towaru należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres: Melagu.pl, ul. Kędzierzyńska 17, 41-902 Bytom.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5. Osobie fizycznej nie będącej Konsumentem oraz Osobom Prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym Sklepie Internetowym (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. paragon, fakturę VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu).

8. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

X. ZWOT NALEŻNOŚCI

1. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

2. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub jego części, opłaconego z góry przed jego realizacją ( zwrotowi podlega odpowiedznia część ceny);

b) odstąpieniu od umowy kupna przez Klienta będącego Konsumentem;

c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności także, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego.

XI. REKLAMACJE

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie Internetowym objęty jest rękojmią Sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a) posiada wady, jednakże Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży;

b) jeśli zakupiony Towar jest niezgodny z umową;

c) towar został uszkodzony podczas dostawy.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3. Klient może zgłosić reklamację Sprzedawcy, w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

7. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

9. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią sprzedawcy na warunkach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY (nie dot. zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia jego konta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto na Sklepie Internetowym, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem Internetowym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

10. Sklep Internetowy dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

11. W przypadku sporów między Sklepem Internetowym, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014.

Wersja archiwalna:

Regulamin sklepu Melagu.pl ważny do 23.12.2014 r.